Kontakt

Vaša žiadosť sa týka

Informácie získané prostredníctvom tohto formulára sú predmetom spracovania zo strany SAFETYFINDER s cieľom odpovedať na vaše žiadosti.
Vaše údaje sú určené pre oddelenie zodpovedné za každý z kontaktných objektov

V súlade so zákonom o informačných technológiách a slobodách, ktorý bol zmenený, a s európskym Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov si môžete uplatniť vaše právo na prístup k údajom, ktoré sa vás týkajú, a požiadať o ich opravu alebo vymazanie, alebo podať námietku voči spracúvaniu vašich údajov zo zákonných dôvodov, pričom je potrebné nás kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára. Takisto máte právo na obmedzenie spracúvania vašich údajov, ako aj právo na ich prenosnosť pri splnení príslušných podmienok. Takisto môžete podať Národnej komisii pre informačné technológie a slobody (CNIL) sťažnosť týkajúcu sa spracúvania vašich údajov.

Povinné polia