Všeobecné podmienky používania

Osobné údaje

Vaše údaje získané prostredníctvom stránky episafetyfinder.fr sú predmetom počítačového spracovania. Údaje sú určené našim obchodným oddeleniam s cieľom uľahčiť spracovanie objednávok a ich online sledovanie.

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 máte právo na prístup, opravu, vymazanie a prenosnosť informácií, ktoré sa vás týkajú. Navyše môžete požiadať o obmedzenie alebo namietať voči spracúvaniu vašich údajov.

Toto právo si môžete uplatniť zaslaním žiadosti na nasledujúcu adresu: SOGEDESCA – A l’attention du DPO – 10, Rue du général Plessier – 69002 LYON alebo telefonicky na čísle +33 (0)4 72 40 85 85

Tieto informácie si môžete skontrolovať a upraviť prostredníctvom aktualizovaného formulára v časti „môj účet“. Ak chcete získať informácie o využití týchto údajov, môžete si pozrieť právne upozornenia alebo zaslať žiadosť na adresu contact@episafetyfinder.fr

V súlade s príslušnými právnymi predpismi a s cieľom zabezpečiť ochranu vašich osobných údajov, spoločnosťť SOGEDESCA určila úradníka pre ochranu údajov, ktorého kontaktné údaje sú nasledovné: dpo-fr@descours-cabaud.net, a u ktorého si môžete uplatniť vaše práva

Takisto sa môžete kedykoľvek odhlásiť zo zasielania našich informačných letákov, pričom stačí kliknúť na odkaz, ktorý sa nachádza vo všetkých našich e-mailoch.

Takisto máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu.

Uchovávanie údajov

SOGEDESCA uchováva osobné údaje, údaje o objednávkach bez časového obmedzenia.

Externé odkazy

Naša stránka môže obsahovať hypertextové odkazy na iné stránky. Nepreberáme na seba žiadny záväzok týkajúci sa akejkoľvek inej stránky, na ktorú by ste mohli mať prístup prostredníctvom našej stránky, a nijakým spôsobom nemôžeme zodpovedať za obsah, fungovanie a prístup k týmto stránkam.

Duševné vlastníctvo

Pripojením sa na túto internetovú stránku spoločnosti SOGEDESCA, ktorá je držiteľom všetkých príslušných práv duševného vlastníctva, sa zakazuje kopírovať alebo sťahovať celý jej obsah alebo jeho časti s výnimkou nášho predchádzajúceho a výslovného súhlasu.

Uplatniteľné právo

Táto stránka a jej právne upozornenia podliehajú francúzskemu právu

SafetyFinder uses cookies. With your assent, we will use them to measure and analyze the use of the site (analytical cookies).

Configure